Официален сайт на СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

Важни документи


Издаване на диплома за средно образование
Издаване на дубликат на документи за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на свидетелство за професионална квалификация
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на удостоверения за валидиране на професионана квалификация
Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
Преместване и приемане на ученици
Училищен екшън план за превключване към обучение в електронна среда при необходимост за учебната 2022/2023 г.
Етичен кодекс на училищната общност
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Училищна програма за целодневна организация на учебния процес
Правилник за дейността на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Годишен план на училището за учебната 2022/2023 година
Анекс към годишен план за дейността за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на ученици през учебната 2022/2023 година
Мерки за повишаване на качеството на образованието
План за противодействие на училищния тормоз
Програма за превенция на ранното напускане на ученици от училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Стратегия за развитието на училището

Социалните услуги в общността за деца

  1. Карта на услугите
  2. Информация за същността на социалните услуги
  3. Добри практики
  4. Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации