СУ "Никола Йонков Вапцаров"
с. Венец, обл. Шумен

Периодични доставки на хранителни стоки

Извлечение от протокол на комисия

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Заповед за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП

 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО  УЧИЛИЩЕ

„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

С. ВЕНЕЦ

 

 

 

  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

За възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а”

и във връзка с  чл. 14, ал. 4, т.2  от ЗОП с наименование:

 „Периодични доставки на  хранителни продукти ” 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

           

     Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител/и на обществена поръчка, възлагана по реда на глава Осма „а“ от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от  Закона за обществените поръчки (ЗОП) e Средно общообразователно  училище „Никола Йонков Вапцаров” със седалище и адрес: с.Венец, Община Венец, ул. „Васил Левски” №2,  тел. 05343 2040. 

             

            Лице за контакти:  Неджмия Салиева- директор -    моб. тел. 0897 896886,      e-mail:soy_venec@abv.bg

 

ІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

       

1.Предмет на обществената  поръчка – доставка, чрез покупка

2.Обект на доставката:   Хранителни продукти

3.Пълно описание на предмета на поръчката

 а/ Храненето на учениците от І-ви до 12-ти клас се извършва в училищния стол, в който се предлага столова храна по дневно меню.

 б/ Необходимите хранителни продукти  за приготвяне на храната   са  от животински и неживотински  произход и следва да отговарят на изискванията на чл.3 ал.1 от Закона за храните, както и да са опаковани и етикирани съгласно чл.7 ал.1 и ал.2 и чл.9 ал.1 от Закона за храните.  

 в/ Доставките на хранителните продукти следва да се доставят  до адреса на  Възложителя: село Венец, община Венец, ул. „Васил Левски” №2  за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договор за доставка с определения изпълнител, като в рамките на календарната година не се правят заявки през месеците  юли и  август.             

г/Доставките на продуктите се изпълняват от фирми с регистрирани обекти за производство и търговия с храни, като превозват храните  със собствени или наети транспортни средства, отговарящи на  изискванията на чл.12 от Закона за храните, според произхода на  продуктите – животински или   неживотински.

  д/Доставените продукти задължително трябва да  отговарят на изискванията на Възложителя за опаковка, разфасовка, посочени в образеца на ценовото предложение   и  да  бъдат с неизтекъл срок на годност, съобразно маркировката (етикета) на производителя.

 е/При  всяка доставка  Изпълнителят  представя на Възложителя документи за произход и качество на доставените продукти и  издава фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството.

ж/Сумите по издадените  фактури се изплащат в 10-дневен срок след предоставянето им на Възложителя.

 з/Заявките  на Възложителя се правят ежедневно и се изпълняват в срок до 24 часа, като в рамките на една календарна година не се правят заявки през месеците  юли и  август.

  и/ По време на действието на сключения  договор за доставка, предложените цени на отделните продукти да могат да се променят, като намаляване на цените може да се прави без уведомяване на възложителя, а увеличение - само при условие, че изпълнителят предварително е уведомил писмено възложителя, като му е представил доказателства, че новата доставна цена е не по-висока от средната цена за конкретния продукт,  предлаган в три търговски обекта на територията на Община Венец.

 й/ Общата прогнозна стойност на  необходимите хранителни продукти  за срок 12 (дванадесет) месеца е 50 000.00 (петдесет хиляди) лева без ДДС.

           

           

            ІІІ. Изисквания към участниците

2.1.Да притежават актуална регистрация като търговец и регистриран обект за производство и/или за търговия с храни. В случай, че участникът не е регистриран като търговец на едро по смисъл на Регламент /ЕО/ 178/2002 във водения от БАБХ Национален регистър на обектите за търговия на едро с храни от животински и неживонински произход, да представи списък на фирмите-търговци на едро, от чиито обекти ще бъдат доставяни хранителни продукти за столово хранене на СОУ "Н.Й.Вапцаров"

2.2.Да имат валиден единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

2.3.Да разполагат  със собствени и/или наети транспортни средства, регистрирани съгласно чл.12 от Закона за храните  за превоз на хранителни  продукти от животински и неживотински произход.

2.4.Да разполагат поне с една база за съхранение на продукти от животински и неживотински произход, отговаряща на  изискванията на Закона за храните за съхранение на хранителните продукти.

2.5.Да  декларират, че доставяните продукти, посочени в образеца на  ценовото  предложение, ще отговарят на  изискванията на Възложителя за опаковка, разфасовка, срок на годност и качество.

2.6.В процедурата не  могат да участват лица, за които са налице обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.

 

            І

            ІV.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  1.Срокът на договора  за периодични доставки на хранителни продукти е  12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му.

  2.При сключване на договора,  определеният изпълнител е длъжен да представи документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП (доказателства, установяващи липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от ЗОП), издадени от съответен  компетентен органи, както и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5  от ЗОП.

               V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.Доставените хранителни продукти, предмет на поръчката, трябва да отговарят на изискванията на Възложителя, описани в техническа спецификация (Приложение № 1).

2.Предлаганите хранителни продукти следва да отговарят на изискванията на Закона за храните, БДС, Наредба № 5/25.05.2006г.за хигиена на храните,  Наредба № 9 от16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци,  както и на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство за съответния вид хранителен продукт.

3.Опаковката на продуктите да отговаря на изискванията на Закона за храните и

Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните и да гарантира възможността им за съхранение при обичайните за вида продукт условия.

4.Всяка доставка да се придружава от необходимите документи за произход, за  качество и безопасност, за дата на производство, нетно тегло, опаковка и срок на годност.         

            VI.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

            1. В предложените от участниците цени съгласно ценовото им предложение следва да бъдат включении всички разходи за стоката и доставката й до адреса на Възложителя.

2. Сумите по издадените  фактури за всяка доставка Възложителят следва да заплаща в 3-дневен срок след представянето им на Възложителя.

3.Плащането на сумите за доставените продукти става по банков път, въз основа на издадената  от  Изпълнителя и представена на Възложителя фактура.

           

VІI. УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   

 1. С определения изпълнител се сключва писмен договор за доставка на хранителни продукти  за срок 12 (дванадесет) месеца.

 2.Сключеният  договор съответства на проекто-договора, неразделна част от тази документация, като се допълва с всички предложения от офертата на определения изпълнител

            VІІІ.ОЦЕНЯВАНЕ  НА ОФЕРТИТЕ

            На оценка подлежат само офертите, които отговарят на административните, финансови и технически изисквания  на Възложителя и съдържат документите по чл.101в от ЗОП.          

1.      Оценяването на постъпилите оферти става по критерий най-ниска цена”.

               2. Оценката на всяка  оферта се получава като сума от предложените единични цени за  всички продукти.                   

             3.Не подлежат на оценка оферти с непълно ценово предложение.

   4.След получаване на оценките на всяка постъпила и допусната до оценка оферта,  се прави класиране, като на І-во място се класира ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена, следвано от останалите оценки по възходящ ред.

             ІХ.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

              1.Всеки участник, отговарящ на изискванията на Възложителя, има право да подаде  една оферта, която да съдържа следните документи:

              а/ Оферта за участие по образец, съдържаща административни данни за участника – попълнена, подписана и подпечатана от участника;

              б/Посочване на ЕИК за регистрация по чл.23 от Закона за търговския регистър. В случай на обединение се представя заверено копие на споразумението между неговите членове, а ако те са юридически лица, за всяко от тях се посочва ЕИК;

               в/Заверено копие от регистрация по ДДС ( ако има такава);

               г/ Заверено копие от удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните;

              д/Списък на транспортните средства, с които ще се изпълняват заявките на Възложителя, придружен със заверени от участника копия на съответното им удостоверение, издадено от компетентните органи  за превоз на  продукти от животински и неживотински произход, с които ще се  доставят  до адреса на Възложителя;

                е/ Декларация на наличие на  база/и за съхранение на продуктите, които са обект на доставка, с посочен точен адрес. Неразделна част към нея са и  заверените копия на документите, издадени от компетентен орган  за правото, че същите са регистрирани, съгласно изискванията на Закона за храните; 

              ж/ Декларация от лицето (лицата), представляващи участника,  за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП - попълнени образци (Приложение № 1, 2 и 3);

                 з/ Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя – по образеца на Възложителя (Приложение № 4);

                и/ Ценово предложение, подписано и подпечатано от участника – по образеца на Възложителя (Приложение № 2).

                 к/Списък на документите, приложени към офертата.

          2.Ако офертата е подписана от упълномощено лице, към списъка с документи се представя и неговото нотариално заверено пълномощно

             3.Всички копия на документи  се представят с текст “Вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия участника (или на надлежно упълномощения представител), а останалите документи се представят в оригинал.

      4.Всички документи, приложени  към офертата,  да са  подписани от представляващия участника (или на надлежно упълномощения представител) и подпечатани.

               

             

Х.СРОК И МЯСТО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

                    Офертите се приемат в канцеларията на СОУ „Никола Йонков Вапцаров”  на адрес: ул.„Васил Левски” № 2 всеки работен ден в срок до 09.00 ч. на 29.07.2015 г.

                    Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано   наименованието на поръчката.

                    Върху плика се посочват: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лица и  телефони за контакт, при възможност - факс и електронен адрес.

                    Оферти, представени в незапечатани или скъсани пликове, се връщат обратно, без да се разпечатват и разглеждат от комисията.

                  Оферти, които са изпратени по пощата или с куриер, следва да имат предупредителен текст: Да не се отваря преди заседанието на комисията”.

                 Оферти, получени или представени след изтичане на крайния срок, не се приемат.

                   ХІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

                  1.На основание чл. 101 г от ЗОП, Възложителят е определил  със заповед длъжностни лица за разглеждане и оценяване на получените оферти във връзка с  възлагането на настоящата обществена поръчка. 

                 2.Определените длъжностни лица съставят протокол за резултатите от работата си, който се утвърждава от Възложителя.

                  3.След утвърждаване на протокола,  класирания на І–во място участник се уведомява, че е определен за изпълнител и се поканва за сключване на договор.

               4.В случай, че  е постъпила само една оферта на участник, който отговаря на предварително поставените условия на  Възложителя,  тази оферта   се  класира на І-во място,  като се приемат предложените от този участник  единични цени с  ДДС.

                 ХІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

                 1.За изпълнение на поръчката  се сключва  договор за доставка  в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на уведомяването на определения изпълнител.

                 2. Преди подписването на договора, определеният за изпълнител е длъжен да представи всички необходими документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП (документи, удостоверяващи липса на обстоятелства по чл.47 ал.1 от ЗОП и декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП).

                   3.В случай, че е налице поне едно от следните обстоятелства:

                  - определеният изпълнител не представи  в срок посочените  в т.2 документи,   

                     - определеният изпълнител  е представил в срок документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, от които се установява наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1  и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП , Възложителят поканва за сключване на договор за изпълнение участникът, класиран на ІІ-ро място.

                   ХІII. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Образец на оферта за участие;

 2. Образец на  техническо предложение за изпълнение на поръчката;

 3. Образец на ценово предложение;

 4. Образци на декларации  за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – 3 бр. 

 5. Проект на договор за доставка на хранителни продукти.